...

Zakon o Trezoru u Federaciji BiH

...

Uredba o računovodstvu budžeta u FBiH

...

Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i Trezor

...

Zakon o mjenici

...

Pravilnik_o_obrascu_mjenice_i_naknadi_za_posredovanje

...

Zakon_o_unutrašnjem_platnom_prometu

...

Uredba_o_uslovima_i_načinu_plaćanja_gotovim_novcem

...

Zakon_o_Razvojnoj_banci_FBiH

...

Uredba_o_kriterijima_i_načinu_vođenja_nadzora_nad_poslovanjem_Razvojne_banke_Federacije_BiH

...

Zakon_o_početnom_bilansu_stanja_preduzeća_i_banaka

...

Uredba_o_načinu_korištenja_naplaćenih_novčanih_sredstava_iz_pasivnog_podbilansa_preduzeća_i_banaka

...

Zakon_o_jedinstvenom_sistemu_registracije_kontrole_i_naplate_doprinosa

...

Pravilnik o uspostavljanju i vođenju jedinstvenog registra naknada i taksi u FBiH

...

Obrazac za ažuriranje podataka u Registru

...

Zakon o doprinosima

...

Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U 22 21 od 21. 3. 2023. godine

...

Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće

...

Pravilnik o načinu obračunavanja i naplate doprinosa

...

Presuda Ustavnog suda FBiH U 22/21 od 21.03.2023.

...

Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu

...

Odluka o iznosu najniže plaće za 2024. godinu

...

Uputstvo o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

...

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu

...

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

...

Priručnik o načinu uplate novčanih kazni u Federaciji Bosne i Hercegovine

...

Uputa o određivanju učešća kantona, JLS i nadležnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza za 2024. godinu

...

Obrazac 1

...

Obrazac 2

...

Obrazac 3

...

Obrazac 4

...

Obrazac 5

...

Obrazac 6

...

Obrazac 7

...

Obrazac 8

...

Obrazac 9

...

Zakon_o_fiskalnim_sistemima

...

Odluka_o_određivanju_drugih_djelatnosti_koje_ne_podliježu_obavezi_evidentiranja_prometa_putem_fiskalnih_uređaja

...

Zakon_o_budžetima_u_FBiH-Neslužbeni_prečišćeni_tekst

...

Zakon_o_privatizaciji_banaka

...

Uredba_o_utvrđivanju_kriterija_za_dobijanje_dozvole_za_učešće_u_privatizaciji_banaka

...

Pravilnik_o_postupku_prodaje_dionica_u_procesu_privatizacije_banaka

...

Zakon o računovodstvu i reviziji

...

Program rada i finansijski plan Odbora za javni nadzor za 2024. godinu

...

Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH.docx

...

Zakon o bankama.docx

...

Zakon o čeku.docx

...

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima.docx

...

Zakon o faktoringu

...

Zakon o finansijsko-informatičkoj agenciji

...

Zakon o finansijskom poslovanju.docx

...

Zakon o investicijskim fondovima.docx

...

Zakon o Komisiji za vrijednosne papire.docx

...

Zakon o leasingu.docx

...

Zakon o mikrokreditnim organizacijama.docx

...

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.docx

...

Zakon o osiguranju.docx

...

Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju.docx

...

Zakon o preuzimanju dioničkih društava.docx

...

Zakon o registru finansijskih izvještaja.docx

...

Zakon o registru vrijednosnih papira.docx

...

Zakon o reviziji institucija u Federaciji BiH.docx

...

Zakon o tržištu vrijednosnih papira.docx

...

Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije.docx

...

Zakon o visini stope zatezne kamate.docx

...

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga.docx