Osnovne organizacijske jedinice su:


...

Pravilnik o unutrasnjoj organiyaciji Federalnog ministarstva finansija