...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje građevinsko-zanatskih radova-unutrašnji radovi prostorija 2022..pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabava kancelarijskog software-a.pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 2-nabava printera 2022.pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabava namještaja 2022.pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Održavanje cjelokupnog informacionog sistema FMF-a (hardware i software) 2022.pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - štampanje federalnih upravnih taksenih maraka-biljega i obrazaca mjenice.pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - usluge osiguranja.pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 1-nabava kompjutera i laptopa 2022.pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 1-održavanje aplikativnog softvera PIMIS.pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 2- održavanje aplikativnog softvera za obračun plaća i tehnička podrška.pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabava mrežne opreme 2022.g..pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabava nafte i destilata-goriva.pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabava uredskog materijala 2022.g..pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Obnova licenci za VMware vCenter i VMware vSphere 2022.g..pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Tehnička podrška i održavanje DMS OWIS sistema.pdf

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Tehnička podrška za Oracle licence 2022.g..pdf