Sektor za poreznu politiku, javne prihode i igre na sreću

U Sektoru za poreznu politiku, javne prihode i igre na sreću obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na izradu prednacrta i nacrta zakona, općih akata iz oblasti pripadnosti i raspodjele javnih prihoda, porezne administracije i postupaka u Poreznoj upravi FBiH, direktnog oporezivanja, administrativnu saradnju i razmjenu informacija o direktnim porezima između države Bosne i Hercegovine i trećih zemalja, sprečavanja porezne utaje i štetne porezne prakse i druge aktivnosti BEPS-a (Base Erosion and Profit Shifting - erozija porezne osnovice i premještanje dobiti), administrativnih taksi i naknada, fiskalizacije, igara na sreću i nagradnih igara; izrada projekcije prihoda (kvartalnih, godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih); izrada planskih i strateških dokumenata u dijelu koji se odnosi na fiskalna kretanja; prikupljanje i obrada podataka o javnim prihodima; izrada fiskalne statistike i analiza kretanja; procjene utjecaja javnih prihoda na privredna kretanja; praćenje materijala sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje po pitanju indirektnih poreza i pripadnosti istih; praćenje i usaglašavanje propisa iz nadležnosti Sektora sa evropskim direktivama i preporukama; izrada saglasnosti i odobrenja za priređivanje igara na sreću i nagradnih igara; nadzor nad regularnosti izvlačenja dobitaka u klasičnim igrama na sreću i Lutrije BiH; saradnja i koordinacija sa Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: UIO), Poreznom upravom Federacije BiH, drugim upravama ministarstava, ostalim nivoima vlasti i finansijskim institucijama za poslove iz nadležnosti Sektora; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.