Sektor za drugostepeni upravni postupak i opće pravne poslove

U Sektoru za drugostepeni upravni postupak i opće pravne poslove obavljaju se poslovi: upravno rješavanje po žalbama izjavljenim na prvostepene upravne akte nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave i poreznih inspektora donesene u porezno-upravnim predmetima i postupcima inspekcijskog nadzora; prvostepene upravne akte Finansijske policije donesene u postupcima inspekcijskog nadzora; nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u postupcima iz djelokruga Sektora; priprema akata koji se odnose na traženje izvještaja i obavještenja o radu Porezne uprave i Finansijske policije u vezi s upravnim rješavanjem; iniciranje izmjena propisa koje utječu na efikasno ubiranje javnih prihoda; priprema izjašnjenja i odgovora nadležnim organima iz oblasti porezno-upravnog rješavanja; priprema odgovora i zahtjeva prema žaliteljima u pojedinačnim drugostepenim upravnim stvarima; priprema odgovora po izdatom nalogu upravnih inspektora Federalnog ministarstva pravde ili zahtjevu nadležnih tužilaštava; vođenje evidencija o broju i vrsti zaprimljenih i riješenih drugostepenih upravnih predmeta; davanje odgovora na tužbu povodom pokrenutih upravnih sporova protiv akata iz nadležnosti Sektora; izrade općih akata kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika u Ministarstvu i drugih općih akata iz nadležnosti Sektora; pripreme stručnih mišljenja iz nadležnosti Sektora; izrade pojedinačnih akata koji se odnose na prava, obaveze, odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnih odnosa ili u vezi sa radnim odnosima; koordiniranje poslova iz domena kadrovske politike i izrada programa za njeno provođenje u Ministarstvu; vođenje personalnih poslova i poslova iz oblasti radnih odnosa; staranje o imovini i o imovinskim interesima Vlade Federacije u kojima ovlaštenje po osnovu učešća državnog kapitala vrši Ministarstvo; priprema akata kojima se dostavljaju podaci, odgovori i izjašnjenja po zahtjevu Federalnog pravobranilaštva; zastupanje u radnim sporovima; priprema odgovora i izjašnjenja sudovima iz oblasti radno-pravnih odnosa državnih službenika i namještenika; učestvovanje u raspisivanju odnosno provođenju javnih konkursa za prijem državnih službenika ili pripravnika, internih konkursa za unapređenje državnih službenika, javnih oglasa za prijem namještenika, internih oglasa za prijem namještenika i javnih oglasa za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u Ministarstvu; saradnja sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odborom državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine; obavljanje poslova u vezi sa vođenjem Registra zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, izrada rješenja o formiranju radnih grupa u Ministarstvu i rješenja o isplatama naknada radnih grupa formiranih od strane rukovodioca organa i Vlade Federacije u kojima je predlagač formiranja Ministarstvo ili su članovi radnih grupa predstavnici Ministarstva; izvještavanje i izrada obrazaca i e-kartona zaposlenih za potrebe Agencije za državnu službu u Federaciji BiH; izrada ugovora o djelu koje zaključuje Ministarstvo, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Sektora.