Sektor za budžet i javne rashode

U okviru Sektora za budžet i javne rashode obavljaju se poslovi iz nadležnosti Federacije BiH koji se odnose na: pripreme prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora, izrada Budžetskih instrukcija br. 1 i 2, davanje preporuka o srednjoročnim i godišnjim gornjim granicama rashoda budžetskih korisnika, izradu Dokumenta okvirnog budžeta i godišnjeg budžeta, izmjena i dopuna budžeta, priprema Zakona o izvršenju budžeta, priprema odluke o privremenom finansiranju, izrada nacrta rješenja, odnosno rješavanje upravnih stvari u drugom stepenu po žalbama izjavljenim na rješenja donesena u prvostepenom postupku od strane Jedinice za budžetsku inspekciju, učestvuje u izradi smjernica ekonomske i fiskalne politike u Federaciji BiH, prikupljanje podataka, obrada i konsolidacija budžeta Federacije, kantona, općina te vanbudžetskih fondova, koordinacija aktivnosti za osiguranje budžetskih sredstava Federacije, priprema izvještaja i analize o izvršenju budžeta Federacije BiH u skladu sa propisanom metodologijom i formatu za finansijsko izvještavanje, davanje preporuka utemeljenih na izvještajima o izvršenju budžeta Federacije BiH za korektivne aktivnosti, uspostava i kontrola provođenja ograničenja u raspolaganju budžetskim sredstvima od strane budžetskih korisnika, praćenje izvršenja budžeta kroz unos operativnih budžeta, praćenje i analiza izvršenja projekata višegodišnjih kapitalnih ulaganja, provođenje postupka provjere formalnog sadržaja zaprimljenih izjava o fiskalnoj odgovornosti budžetskih korisnika, vršenje provjere vjerodostojnosti datih odgovora u obrascima kod pojedinih korisnika, vođenje registra budžetskih korisnika, priprema mišljenja na zakone, druge propise i opće akte u smislu implikacija po budžet Federacije BiH i nižih nivoa vlasti odnosno vanbudžetskih fondova, priprema mišljenja na budžete kantona u smislu primjene fiskalnih pravila, priprema materijala neophodnih za saradnju i koordinaciju sa međunarodnim finansijskim i drugim institucijama, priprema izvještaja o izvršenju obaveza iz Evropskog partnerstva iz nadležnosti Sektora te učestvuje u usklađivanju propisa sa Evropskim direktivama, koordinira aktivnosti i sarađuje sa Vijećem za državnu pomoć u smislu dostavljanja potrebnih podataka i koordinacije sa nižim nivoima vlasti u pogledu dodjele državne pomoći, vrši i druge poslove utvrđene programima i planovima rada.