Sektor za ekonomsko-finansijske i zajedničke poslove

U Sektoru za ekonomsko-finansijske i zajedničke poslove obavljaju se poslovi: praćenje propisa iz oblasti računovodstva i staranje o njihovoj primjeni, izrade prijedloga finansijskih planova Ministarstva, izradu prijedloga budžeta Ministarstva, izrada finansijskih izvještaja, izrade procjene izvršenja budžeta Ministarstva, obrade knjigovodstvene i finansijske dokumentacije, izrada finansijskih planova i završnog računa Ministarstva, pripreme plana nabavki za Ministarstvo, nabavke administrativnih taksi i mjenica, izmirenja obaveza Ministarstva po pitanju periodičnih i završnih računa, organizacija i rad na godišnjem popisu sredstava i njihovih izvora u Ministarstvu, pripreme obračuna plaća, naknada koje imaju karakter ličnih primanja, vođenje evidencije o rashodima Ministarstva, praćenje svih finansijskih promjena u Ministarstvu, priprema i izrađivanje planova i programa rada i izvještaja o radu Sektora, staranje o stručnom usavršavanju zaposlenih tokom rada, osiguravanje saradnje sa drugima sektorima i odsjecima, čuvanje i distribucija finansijsko-računovodstvene dokumentacije, održavanje službenih vozila, blagajnički poslovi, učestvovanje u ugovaranju poslova koji se finansiraju iz sredstava posebne namjene i vršenja kontrole trošenja istih, učestvuje u realizaciji poslova koji se finansiraju iz sredstava za posebne namjene na osnovu odluka Vlade Federacije ili internih akata, praćenje i finansijska realizacija donesenih odluka od strane Vlade Federacije u pogledu tekućih i kapitalnih transfera, izrada propisa vezano za: način korištenja službenih mobilnih i fiksnih telefona u Ministarstvu, naknade troškova za službena putovanja, korištenje službenih vozila; provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata vezano za zaštitu na radu, zaštitu od požara kao i drugih propisa vezano za održavanje objekta i instalacija. Obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Sektora od općeg i zajedničkog interesa za Ministarstvo.