Sektor za privredu i finansijski sistem

U Sektoru za privredu i finansijski sistem obavljaju se poslovi: pripreme prednacrta i nacrta zakona, podzakonskih akata i provedbenih propisa u oblastima deviznog sistema, platnog prometa s inostranstvom i platnog prometa u zemlji, bankarstva i mikrokreditiranja, finansijskih usluga faktoringa i lizniga, instrumenata osiguranja plaćanja, mjenica, čeka, investicijskih fondova, dobrovoljnog penzijskog osiguranja, tržišta kapitala i tržišta novca, osiguranja, osiguranja od odgovornosti za motorna vozila i posredovanja u osiguranju, finansijskog poslovanja, visine zateznih kamata po osnovu dužničko-povjerilačkih odnosa, finansijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, registra finansijskih izvještaja, sistema plaća, doprinosa za socijalno osiguranje, jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, potraživanja građana u postupku privatizacije i dr., usklađivanja propisa iz nadležnosti Sektora sa pravnom stečevinom EU, te sudjelovanje u radnim tijelima i tijelima koordinacije kontinuiranog usklađivanja propisa u skladu s preuzetim obavezama na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, redovnog izvještavanja o napretku u pojedinim poglavljima Sporazuma, koordinira aktivnosti Ministarstva u procesu evropskih integracija na izradi strateških dokumenata, izradi informacija, stručnih analiza i drugi materijala u procesu evropskih integracija iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva, praćenje i izvještavanje o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i napretku u poglavljima za koje Ministarstvo ima obavezu redovnog izvještavanja, kao i izvještavanje o izvršenju drugih ugovornih obaveza između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, a sve u okviru zahtjeva prema Ministarstvu unutar mehanizma koordinacije uspostavljenog sa koordinacijskim tijelima Vlade Federacije, i drugim koordinacijskim tijelima u BiH, analiza poslovanja javnih preduzeća u vlasništvu Federacije BiH te izrada provedbenih akata u ovoj oblasti, izrada programa rada Sektora za narednu godinu i izrada izvještaja o radu za proteklu godinu, priprema ekonomskog razvojnog programa u okviru djelokruga Sektora, nadzora nad primjenom propisa iz nadležnosti Sektora, uspostava i vođenje različitih vrsta registara proisteklih iz zakonske regulative iz nadležnosti Sektora, izdavanje/ukidanje rješenja/odobrenja/dozvola iz nadležnosti Sektora, pripremanje materijala neophodnih za saradnju sa finansijskim institucijama u Bosni i Hercegovini, predstavnicima Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, USAID i drugim međunarodnim finansijskim organizacijama; obavljaju se i drugi poslovi iz nadležnosti Sektora.