Sektor za upravljanje dugom

U Sektoru za upravljanje dugom obavljaju se poslovi: pripreme prednacrta i nacrta zakona, podzakonskih akata i provedbenih propisa u vezi sa zaduživanjem i izdavanjem garancija; pripreme srednjoročne strategije upravljanja dugom, godišnjeg plana zaduživanja i kalendara izdavanja vrijednosnih papira; pripreme i izrade programa javnih investicija Federacije BiH i pripreme materijala i izrade propisa iz oblasti javnih investicija; mobilizacije i koordinacije sredstava za finansiranje razvojnih projekata i programa; planiranja, pripreme i realizacija finansijskih aranžmana sa međunarodnim i domaćim kreditorima i krajnjim korisnicima; pripreme i izrada informacija i prateće dokumentacije neophodne za procesuiranje kreditnih i donatorskih sredstava kod bilateralnih i multilateralnih kreditora i donatora; provođenja procedura zaduživanja, izdavanja garancija i dužničkih vrijednosnih papira Federacije BiH, saradnje sa relevantnim institucijama u procesuiranju kreditnih i donatorskih sredstava; pripreme informacija i izvještaja u vezi s realizacijom razvojnih projekata i programa; praćenje komisionih aranžmana i revolving fondova proisteklih iz razvojnih projekata; saradnja sa projektnim jedinicama, javnim preduzećima, nadležnim federalnim, kantonalnim, i drugim organima uprave u vezi sa implementacijom razvojnih projekata i programa, izrade planova i projekcija za servisiranje vanjskog i unutrašnjeg duga i rezerviranja po osnovu izdatih garancija; servisiranja vanjskog i unutrašnjeg duga, praćenje i izvještavanje o zaduženju kantona, gradova, općina, vanbudžetskih fondova i javnih preduzeća; izrade finansijskih analiza i procjena kapaciteta za zaduživanje krajnjih korisnika; procjene finansijskih rizika za izdate garancije; pohranjivanja garancija i drugih instrumenata osiguranja; uspostavljanje i održavanje baze podataka o dugu i garancijama, vođenja registra zaključenih kreditnih ugovora, podugovora i izdatih garancija; izrade izvještaja o dugu i izdatim garancijama; saradnje sa Centralnom bankom BiH, Ministarstvom finansija i trezora BiH, Upravom za indirektno oporezivanje, agencijama za ocjenu kreditnog rejtinga, Registrom vrijednosnih papira FBiH, Sarajevskom burzom i drugim institucijama, pripremu i praćenje rada komisija iz nadležnosti Sektora i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.