Kabinet ministra

U Kabinetu ministra obavljaju se poslovi koji se odnose na potrebe federalnog ministra financija – federalnog ministra finansija (u daljem tekstu: Ministar) i to: preuzimanje pošte upućene Ministru i raspoređivanje preuzete pošte prema njegovim uputama; sudjelovanje u pripremi materijala, prijedloga i mišljenja u vezi s neposrednim aktivnostima Ministra; obavljanje protokolarnih poslova u vezi s neposrednim angažiranjem Ministra; ostvarivanje funkcije javnosti rada Ministarstva i komunikacije s medijima; priprema i organizacija sastanaka kojima rukovodi Ministar; priprema sjednica kolegija i provođenje njegovih zaključaka; priprema materijala za sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Ministra i pomoćnika ministra; prikupljanje i objedinjavanje podataka iz organizacionih jedinica Ministarstva te izrađivanje godišnjeg Programa rada Ministarstva; prikupljanje podataka, istraživanja i analize radi davanja informacija o politici i strategiji Ministarstva; pripreme materijala neophodnih za bilateralnu saradnju sa međunarodnim institucijama i nevladinim organizacijama; obavljanje administrativnih i tehničkih poslova za potrebe Ministra i obavljanje drugih poslova po potrebi; prevodi pisanih materijala s engleskog jezika na jezike u službenoj upotrebi u Federaciji i obratno, lektoriranje materijala na tri jezika u Bosni i Hercegovini, poslovi prijema, upisa, razvođenja i raspoređivanja signirane pošte, evidentiranje i združivanje akata, dostavljanje akata u rad, otpremanje pošte, upis prispjelih i otpremljenih dokumenata, evidentiranje časopisa i druge literature, kao i vođenje kompletnog kancelarijskog poslovanja, arhiviranje akata Ministarstva; obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Pisarnice; saradnja sa nadležnim organima i institucijama u procesu izrade politika i strategija; koordinacija sa svim nivoima vlasti u izradi programa reformi i strategija; saradnja i koordinacija sa organima i institucijama koje sudjeluju u izradi dokumenta Evropskog programa reformi; saradnja sa nadležnim organima i institucijama na poslovima izrade dokumenata vezanih za korištenje sredstava od Evropske unije (IPA); poslovi edukacije službenika uključenih u izradu planova rada, programa reformi i strategija; koordinacija i izrada srednjoročnih i godišnjih planova rada Ministarstva; koordinacija i izrada izvještaja o izvršenju programa rada, politika i strateških dokumenata Ministarstva; sudjelovanje u razvoju procesa strateškog planiranja i kontrole strateških planova; usuglašavanje procesa izrade strategija i strateških dokumenata sa evropskim direktivama i preporukama; sudjelovanje u edukacijama i stjecanju znanja i vještina u pripremi strategija, strateških planova i programa, te drugi poslovi iz nadležnosti Sektora.