Namjenska cestarina za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta