Literatura za polaganje ispita za zvanje interni revizor

       a) Regulatorni okvir za  računovodstvo i finansije u javnom sektoru u Federaciji:

 

 1. Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12
 2. Zakon o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15)
 3. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
 4. Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09)
 5. Zakon o trezoru („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16)
 6. Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/14)
 7. Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14)
 8. Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i Trezor („Službene novine Federacije BiH“, broj 58/16)
 9. Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH („Službene novine FBiH“, 69/14, 14/15 i 04/16)
 10. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma („Sl. glasnik BiH“, broj: 90/14)

 

       b) Regulatorni okvir za internu reviziju u javnom sektoru:

 

 1. Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, br: 47/08 i 101/16)
 2. Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, br. 82/13 i 74/14)
 3. Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 95/15)
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje interne revizije 48_17​ 
 4. Etički kodeks / Kodeks profesionalne etike za interne revizore u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 93/13)
 5. Standardi za profesionalnu praksu interne revizije sa pojašnjenjima („Službene novine FBiH”, broj: 93/13)
 6. Priručnik za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH” broj 106/14).

 

       c) Osnove finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru:

 

 1. Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine – usvojen („Službene novine FBiH“ broj 38/16)
 2. Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 06/17

 

       3. Standardi interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine – objavljeni („Službene novine FBiH“ broj 75/16)

 

       d) Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru:

 

 1. Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 13/12, 93/13 i 93/15)

 

       e) Upravljanje internom revizijom u javnom sektoru:

 

 1. Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, br: 47/08 i 101/16) i
 2. Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 13/12, 93/13 i 93/15) u dijelu koji se odnosi na:
 • Komunikaciju sa rukovodstvom organizacije,
 • Odnos interne revizije sa Uredom za reviziju institucija u FBiH,
 • Odnos interne revizije i CHJ FMF,
 • Godišnji izvještaji jedinica interne revizije,
 • Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije.