Literatura za polaganje ispita za zvanje interni revizor

Literaturu možete preuzeti ovdje

 

a) Regulatorni okvir za računovodstvo i finansije u javnom sektoru u Federaciji:

 1. Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22)
 2. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
 3. Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12)
 4. Zakon o trezoru („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 3/20)
 5. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21)
 6. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22)
 7. Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/14)
 8. Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/14, 14/15 i 04/16)
 9. Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i Trezor („Službene novine Federacije BiH“, broj 58/16)

b) Regulatorni okvir za internu reviziju u javnom sektoru:

 1. Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, br. 47/08 i 101/16)
 2. Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj 49/20)
 3. Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 95/15, 48/17 i 31/22)
 4. Etički kodeks / Kodeks profesionalne etike za interne revizore u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj 93/13)
 5. Standardi za profesionalnu praksu interne revizije sa pojašnjenjima („Službene novine FBiH”, broj 93/13)
 6. Priručnik za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj 106/14)

c) Osnove finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru:

 1. Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 38/16)
 2. Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine FBiH“, br. 06/17 i 03/19)
 3. Standardi interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 75/16)

d) Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru:

 1. Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 20/23)

e) Upravljanje internom revizijom u javnom sektoru:

 1. Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, br. 47/08 i 101/16)
 2. Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine FBiH“, broj 20/23) u dijelu koji se odnosi na:
 • Komunikaciju sa rukovodstvom organizacije;
 • Odnos interne revizije sa Uredom za reviziju institucija u FBiH;
 • Odnos interne revizije i CHJ FMF;
 • Godišnji izvještaji jedinica interne revizije;
 • Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije.