Obrasci

OBRAZAC GI-IR


Prijava za polaganje ispita za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine

  • Prijava za polaganje ispita

Povelja interne revizije