Finansijsko upravljanje i kontrola

Zakonodavni okvir za finansijsko upravljanje i kontrolu

 


 • Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru FBiH 42_22           BS / HR / SR

 • Obrasci za upravljanje rizicima       BS / HR / SR

 • Smjernice za razvoj upravljačke odgovornosti u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 30/21)                 BS / HR / SR
 • PROCEDURA O PROCESU IZRADE FINANSIJSKOG ZAHTJEVA ZA ORGANIZACIONE JEDINICE BS / HR / SR

 • ​Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu BS / HR / SR
 • Prilog 1 - Pregled važećih zakonskih i podzakonskih akata po organizacionim jedinicama BS / HR / SR
 • ​Prilog 2 Popis važećih internih akata BS / HR / SR
 • Prilog 3 Obrazac za utvrđivanje popis poslovnih procesa BS / HR / SR
 • Prilog 4 Obrazac mape poslovnih procesa BS / HR / SR
 • Prilog 5-vezna tablica BS / HR / SR​

Izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli

Usvojeni Godišnji konsolidovani izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu BS / HR / SR


Poziv za dostavu izvještaja FUK za 2022. godinu

PRILOG 1 Pravilnika o provođenju FUK - BH | HR | SR

PRILOG 2 Pravilnika o provođenju FUK - BH | HR | SR


Konsolidovani izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. BH | HR | SR


Poziv za dostavu izvještaja FUK za 2021. godinu

PRILOG 1 Pravilnika o provođenju FUK - BH | HR | SR

PRILOG 2 Pravilnika o provođenju FUK - BH | HR | SR

 


Poziv za dostavu izvještaja FUK za 2020. godinu

PRILOG 1 Pravilnika o provođenju FUK - BH | HR | SR

PRILOG 2 Pravilnika o provođenju FUK - BH | HR | SR

 


Konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema FUK u javnom sektoru u FBiH za 2020. godinu. BH | HR | SR

Konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema FUK u javnom sektoru u FBiH za 2019. godinu BH | HR | SR

Zaključak Vlade FBiH o usvajanju Konsolidovanog izvještaja

 

Konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema FUK u javnom sektoru u FBiH za 2018. godinu BH HR I SR

Zaključak Vlade FBiH o usvajanju Konsolidovanog izvještaja

 

Poziv za dostavu GI FUK 2019

 • PRILOG 1 Pravilnika o provpđenju FUK BS / HR / SR
 • PRILOG 2 Pravilnika o provođenju FUK BS / HR / SR

Poziv za dostavu GI FUK 2018 
 

 • PRILOG 1 Pravilnika o provođenju FUK BS HR SR 
 • PRILOG 2 Pravilnika o provođenju FUK BS HR SR

 


Konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema FUK u javnom sektoru u FBiH za 2017. godinu BH I HR I SR

Obavijest obveznicima podnošenja Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (GI FUK)