Interna revizija

Edukacija i upravljanje kvalitetom interne revizije
Registri

REGISTAR JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU I OVLAŠTENIH INTERNIH REVIZORA ZA JAVNI SEKTOR