Javni oglasi

Javni oglas za prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija

01. prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija – 5 (pet) izvršilaca.

Opis poslova: Federalno ministarstvo financija – finansija će izvršiti prijem 5 (pet) lica (volontera) u cilju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa nakon završenog školovanja, odnosno u cilju sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog ispita.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 77/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-13/16), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

 

1. VSS  - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke;

2. da nemaju ostvaren radni staž i radno iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja;

3. poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) koje je potrebno dostaviti uz prijavu na Javni oglas:

1. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa;

2. Fakultetska diploma - VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke.

Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

3. Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (ne starije od tri mjeseca);

4. Ovjerena izjava da kandidat nema ostvaren radni staž ili iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja;

5. Dokaz/uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

Sarajevo, Ulica Mehmeda Spahe br. 5

Telefon: +387 33 253 400 Fax: +387 33 663 314

e-mail : info@fmf.gov.ba

www.fmf.gov.ba

Komisija za prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera)  u Federalnom ministarstvu financija – finansija sačinit će listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa, sa kojima će biti obavljen intervju, a na osnovu kojeg će se izvršiti izbor kandidata.

 

Prijavu na Javni oglas sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, putem pošte, preporučeno na adresu:

Federalno ministarstvo financija-finansija

Mehmeda Spahe br. 5

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Javni oglas za prijem volontera“

    

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjenje općih uvjeta zatraženih Javnim oglasom, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Federalnom ministarstvu financija – finansija u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o pozitivnom prijemu prijave po Javnom oglasu.

Javni oglas objavit će se i na internet stranici Federalnog ministarstva financija – finansija www.fmf.gov.ba

Napomena: U skladu sa članom 26. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10, 111/12 i 20/17), volonteri visoke stručne spreme u  organu državne službe imaju pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika.

Dan objave Javnog oglasa za prijem volontera je 22. 1. 2021. godine.

                                                                                                          M I N I S T R I C A

                                                                                                         Jelka Milićević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za jedinice lokalne samouprave u FBiH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Grant sheme
Interni oglas za popunu radnog mjesta - vozač u FMF
Javni poziv za učestvovanie u emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira
Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija
Javni oglas o prodaji službenog motornog vozila putem licitacije prikupljanjem pismenih zatvorenih ponuda
Javni oglas za prijem volontera u FMF - 2019

Javni oglas za prijem volontera u FMF 

 

Rok za prijavu na Javni oglas ističe zaključno sa danom 02.04.2019. godine

Interni oglas-prijem vozača u FMF - krajnji rok za prijavu 16.03.2018. godine

Interni oglas-prijem vozača u FMF - krajnji rok za prijavu 16.03.2018. godine

Javni oglas za prijem volontera u FMF - krajnji rok za prijavu 21.03.2018. godine

Javni oglas za prijem volontera u FMF - krajnji rok za prijavu 21.03.2018. godine

Javni oglas o prodaji službenog vozila

Javni oglas o prodaji službenog vozila

28.10.2015.

Federalno ministarstvo financija/finansija oglašava Javni oglas o prodaji službenog putničkog motornog vozila putem licitacije prikupljanjem pismenih zatvorenih ponuda. Otvaranje ponuda obavit će se 4.11.2015. u 12.00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva financija/finansija, Mehmeda Spahe 5, a službeni automobil može se pogledati od 2. do 4.11. od 9.00 do 16.00 sati.

Javni oglas možete pogledati OVDJE.

Javni oglas o prodaji službenog vozila

Javni oglas o prodaji službenog vozila

17.11.2015.

Federalno ministarstvo financija/finansija oglašava Javni oglas o prodaji službenog putničkog motornog vozila putem licitacije prikupljanjem pismenih zatvorenih ponuda. Otvaranje ponuda obavit će se 23.11.2015. u 13.00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva financija/finansija, Mehmeda Spahe 5, a službeni automobil može se pogledati od 16. do 20.11. 2015. godine od 9.00 do 16.00 sati.

Javni oglas možete pogledati OVDJE.