Javni oglasi

Javni Oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija

Javni oglas možete pogledati OVDJE.

Javni oglas za prijem namještenika u Sektoru za trezor i Sektoru za ekonomsko-financijske i zajedničke poslove

J A V N I  O G L A S

za popunu radnih mjesta namještenika u Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija

 

 

  1. Viši referent za pomoćnu knjigu platnih lista budžetskih korisnika - 1 (jedan) izvršilac
  2. Viši referent – računarski tehničar - 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova:  priprema naloga za knjiženje pomoćne knjige platnih listi Trezora; vođenje pomoćne knjige platnih listi Trezora; listanje analitičke kartice i štampanje bilansa; provjera usklađenosti pomoćne knjige platnih listi sa Glavnom knjigom; priprema statističkih izvještaja iz domena obračuna i isplate plaća i naknada; obrada i unos odbitaka; poravnanje spiskova za odbitke, plaće i naknade sa virmanima, kontaktira i sarađuje sa operativnim centrima, bankama  i kreditorima, obavlja i druge poslove koje mu odredi  neposredno nadređeni.

 

02. Opis poslova: instalira, testira i konfigurira softver za operativni sistem i rješava probleme na radnim stanicama, perifernim i drugim uređajima; pomaže korisnicima u slučaju grešaka i kod pitanja vezanih za hardver, softver i komunikacije radnih stanica; sarađuje sa drugim organima kod rješavanja pitanja vezanih za korisnike; obučava korisnike u pokretanju novog softvera na radnim stanicama; vrši pripreme za obuku korisnika, uključujući obuku u učionicama, obuku na poslu, priručnike za korisnike i pomoć korisnicima u upotrebi mrežnih usluga; Dodaje/briše korisnike na aktiv direktoriju u Domeni; Provjerava ispravnost radnih stanica, evidentira uočene kvarove na hardveru i obavještava osobe zadužene za servisiranje pomenute opreme, obavještava korisnike o otklonjenim kvarovima na opremi; vrši obrade podataka prema uputstvu za rad i po utvrđenom prioritetu; redovno obavlja funkciju arhiviranja podataka na osnovu propisanih procedura; kontrolira aplikaciju i sigurnosne log-ove na radnim stanicama; obavlja sve administrativno-tehničke poslove; administrira rad Mail servera; uspostavlja nove račune e-mail korisnika i briše stare račune; postavlja i nadgleda e-mail filtere po naredbi administratora domena; nadgleda upotrebu e-mail servera, aktivnosti virusa i upada; pravi e-mail fajlove za podršku; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredno nadređeni.

Uvjeti:

Kandidati za pozicije 01. i 02. trebaju ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane članom 24.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine:

 

- da su državljani Bosne i Hercegovine;

- da su punoljetni;

- da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta;

- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nisu otpušteni iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;

- da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uvjeta propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljjedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija i to:

 

Za poziciju 01.:

 

- SSS - ekonomska škola, tehnička škola ili gimnazija;

- položen stručni upravni ispit za namještenike;

- najmanje deset mjeseci radnog staža i

- poznavanje rada na računaru.

 

Za poziciju 02.:

 

- SSS - srednja elektrotehnička škola ili gimnazija;

- položen stručni upravni ispit za namještenike;

- najmanje deset mjeseci radnog staža;

- poznavanje engleskog jezika;

- poznavanje PC hardvera, računarske mreže, MS Office-a i

- poznavanje rada na računaru.

 

Prijavljivanje na Oglas:

Svi kandidati su, uz prijavu i kratku biografiju, prilikom prijavljivanja na Javni oglas dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije):

 

Za poziciju 01.:

 

1. uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa;

2. ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nisu otpušteni iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou  vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini;

3. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

4. diplomu/svjedočanstvo o završenoj SSS – ekonomska škola, tehnička škola ili gimnazija;

5. dokaz/uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike (sukladno odredbi člana 32. st. 2. i 3. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, u slučaju da kandidat nema položen stručni ispit, obavezan je isti položiti u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u Federalno ministarstvo financija - finansija ili će mu u protivnom prestati radni odnos o čemu će se donijeti rješenje);

6. uvjerenje/potvrda o radnom stažu (kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž ostvaren u skladu sa zakonom);

7. dokaz/uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

 

Za poziciju 02.:

 

1. uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa;

2. ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nisu otpušteni iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou  vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini;

3. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

4. diplomu/svjedočanstvo o završenoj SSS – srednja elektrotehnička škola ili gimnazija;

5. dokaz/uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike (sukladno odredbi člana 32. st. 2. i 3. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, u slučaju da kandidat nema položen stručni ispit, obavezan je isti položiti u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u Federalno ministarstvo financija - finansija ili će mu u protivnom prestati radni odnos o čemu će se donijeti rješenje);

6. uvjerenje/potvrda o radnom stažu (kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž ostvaren u skladu sa zakonom);

7. dokaz/uvjerenje o poznavanju engleskog jezika;

8. dokaz/uvjerenje/izjava o poznavanju PC hardvera, računarske mreže, MS Office-a

9. dokaz/uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

 

Napomene za kandidate:

 

  • Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog oglasa dostaviti Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija, ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta (ne starije od tri mjeseca);

-   Ukoliko neki od prijavljenih kandidata posjeduje viši nivo školske odnosno stručne    spreme u odnosu na vrstu i nivo školske odnosno stručne spreme koja se traži ovim Javnim oglasom (SSS - ekonomska škola, tehnička škola ili gimnazija/srednja elektrotehnička škola ili gimnazija), smatrat će se da ispunjava uvjet Javnog oglasa koji se odnosi na traženi nivo i vrstu školske odnosno stručne spreme;

-   Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički staž te staž ostvaren kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavljen u skladu sa zakonom;

-   U radni staž računa se i radni staž ostvaren na poslovima višeg nivoa školske odnosno stručne spreme u odnosu na nivo i vrstu školske odnosno stručne spreme koja se traži ovim Javnim oglasom (SSS - ekonomska škola, tehnička škola ili gimnazija/srednja elektrotehnička škola ili gimnazija).

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Oslobođenje“, „Večernji list“ i „Dnevni avaz“.

Javni oglas objavit će se i na internet stranici Federalnog ministarstva financija – finansija www.fmf.gov.ba.

Prijavu sa biografijom i tražene dokumente dostaviti na adresu:

 

Federalno ministarstvo financija - finansija

Mehmeda Spahe br. 5

sa naznakom „Za Javni oglas za prijem namještenika – NE OTVARATI“

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                    M I N I S T R I C A

 

                                                                                                    Jelka Milićević

Javni oglas za prijem namještenika u Federalnom ministarstvu financija finansija 13.10.2021.
Javni oglas za prijem namještenika u Federalnom ministarstvu financija finansija
Javni oglas za prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija

01. prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija – 5 (pet) izvršilaca.

Opis poslova: Federalno ministarstvo financija – finansija će izvršiti prijem 5 (pet) lica (volontera) u cilju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa nakon završenog školovanja, odnosno u cilju sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog ispita.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 77/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-13/16), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

 

1. VSS  - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke;

2. da nemaju ostvaren radni staž i radno iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja;

3. poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) koje je potrebno dostaviti uz prijavu na Javni oglas:

1. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa;

2. Fakultetska diploma - VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke.

Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

3. Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (ne starije od tri mjeseca);

4. Ovjerena izjava da kandidat nema ostvaren radni staž ili iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja;

5. Dokaz/uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

Sarajevo, Ulica Mehmeda Spahe br. 5

Telefon: +387 33 253 400 Fax: +387 33 663 314

e-mail : info@fmf.gov.ba

www.fmf.gov.ba

Komisija za prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera)  u Federalnom ministarstvu financija – finansija sačinit će listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa, sa kojima će biti obavljen intervju, a na osnovu kojeg će se izvršiti izbor kandidata.

 

Prijavu na Javni oglas sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, putem pošte, preporučeno na adresu:

Federalno ministarstvo financija-finansija

Mehmeda Spahe br. 5

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Javni oglas za prijem volontera“

    

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjenje općih uvjeta zatraženih Javnim oglasom, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Federalnom ministarstvu financija – finansija u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o pozitivnom prijemu prijave po Javnom oglasu.

Javni oglas objavit će se i na internet stranici Federalnog ministarstva financija – finansija www.fmf.gov.ba

Napomena: U skladu sa članom 26. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10, 111/12 i 20/17), volonteri visoke stručne spreme u  organu državne službe imaju pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika.

Dan objave Javnog oglasa za prijem volontera je 22. 1. 2021. godine.

                                                                                                          M I N I S T R I C A

                                                                                                         Jelka Milićević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za jedinice lokalne samouprave u FBiH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Grant sheme
Interni oglas za popunu radnog mjesta - vozač u FMF
Javni poziv za učestvovanie u emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira
Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija
Javni oglas o prodaji službenog motornog vozila putem licitacije prikupljanjem pismenih zatvorenih ponuda
Javni oglas za prijem volontera u FMF - 2019

Javni oglas za prijem volontera u FMF 

 

Rok za prijavu na Javni oglas ističe zaključno sa danom 02.04.2019. godine

Interni oglas-prijem vozača u FMF - krajnji rok za prijavu 16.03.2018. godine

Interni oglas-prijem vozača u FMF - krajnji rok za prijavu 16.03.2018. godine

Javni oglas za prijem volontera u FMF - krajnji rok za prijavu 21.03.2018. godine

Javni oglas za prijem volontera u FMF - krajnji rok za prijavu 21.03.2018. godine

Javni oglas o prodaji službenog vozila

Javni oglas o prodaji službenog vozila

28.10.2015.

Federalno ministarstvo financija/finansija oglašava Javni oglas o prodaji službenog putničkog motornog vozila putem licitacije prikupljanjem pismenih zatvorenih ponuda. Otvaranje ponuda obavit će se 4.11.2015. u 12.00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva financija/finansija, Mehmeda Spahe 5, a službeni automobil može se pogledati od 2. do 4.11. od 9.00 do 16.00 sati.

Javni oglas možete pogledati OVDJE.

Javni oglas o prodaji službenog vozila

Javni oglas o prodaji službenog vozila

17.11.2015.

Federalno ministarstvo financija/finansija oglašava Javni oglas o prodaji službenog putničkog motornog vozila putem licitacije prikupljanjem pismenih zatvorenih ponuda. Otvaranje ponuda obavit će se 23.11.2015. u 13.00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva financija/finansija, Mehmeda Spahe 5, a službeni automobil može se pogledati od 16. do 20.11. 2015. godine od 9.00 do 16.00 sati.

Javni oglas možete pogledati OVDJE.