PREGLED PROPISA

PREGLED PROPISA

U NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA/FINANSIJA

KOJI SU IZRAĐENI TIJEKOM 2016. GODINE

 

 

SEKTOR ZA GOSPODARSKE FINANCIJE

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/16),
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/16)
 3. Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104/16)
 4. Zakon o doprinosima – izrada prednacrta, nije još upućen prema Vladi FBiH,
 5. Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2017. godinu – izrada Osnovica, pripremljeno, čeka na objavu,
 6. Zakon o faktoringu – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 14/16),
 7. Zakon o finansijskom poslovanju – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/16),
 8. Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/16)
 9. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federacije BiH – usvojen Nacrt i otvorena javna rasprava,
 10. Zakon o registru finansijskih izvještaja – usvojen Nacrt,
 11. Zakon o posredovanju – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/16),
 12. Zakon o osiguranju – utvrđen Prijedlog od strane Vlade, nije prošao na Zastupničkom domu,
 13. Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104/16),
 14. Zakon o bankama – usvojen u formi Nacrta, priprema se tekst za Vladu,
 15. Zakon o Agenciji za bankarstvo - usvojen u formi Nacrta, priprema se tekst za Vladu,
 16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira – na drugom čitanju u Zastupničkom domu,
 17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima – na drugom čitanju u Zastupničkom domu,
 18. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o  osiguranju  od  odgovornosti  za  motorna  vozila  i  ostale  odredbe  o obaveznom  osiguranju  od  odgovornosti – usvojen na oba doma u različitom tekstu, u proceduri usuglašavanja pred Komisijom,
 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104/16),
 20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Razvojnoj banci – urađen Prednacrt i dostavljen Vladi,
 21. Zakon o mikrokreditnim organizacijama – u toku izrada Prednacrta,

SEKTOR ZA POREZNU POLITIKU I JAVNE PRIHODE

 

 1.  Zakon o porezu na dobit – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/16),
 2.  Pravilnik o transfernim cijenama – usvojen( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16),
 3.  Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dobit – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/16),
 4.  Pravilnik  o izmjenama i dopuni pravilnika o postupku prisilne naplate poreznih obaveza – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/16),
 5. Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/16),
 6. Izmjena Pravilnika o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/16),
 7. Zakon o Poreznoj upravi Federacije BIH – izrada prednacrta, nije još upućen prema Vladi FBIH,
 8. Opći porezni zakon – izrada prednacrta, nije još upućen prema Vladi FBIH,
 9. Zakon o porezu na dohodak – izrada prednacrta, nije još upućen prema Vladi FBIH,
 10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku dostavljanja obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnog obračuna prihoda i uplatu mjesečnih naknada za priređivanje igara na sreću – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/16),
 11. Pravilnik o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za priređivanje igara na sreću na automatima, uslovima tehničke ispravnosti automata, tehničkom pregledu automata i certificiranju automata i RNG– usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 14/16),
 12. Pravilnik o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za priređivanje igara na sreću klađenja– usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/16),
 13. Pravilnik o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara– usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/16),
 14. Pravilnik o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za priređivanje tombole - bingo u zatvorenom prostoru– usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/16),
 15. Pravilnik o tehničkim uslovima, sadržaju pravila i procedura i načinu priređivanja internet igara na sreću – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/16),
 16. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za priređivanje igara na sreću klađenja – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/16),
 17. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za priređivanje igara na sreću na automatima, uslovima tehničke ispravnosti automata, tehničkom pregledu automata i certificiranju automata i RNG – usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 72/16),
 18. Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH („Službene novine FBIH“, broj: 33/16),
 19. Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine – usvojen („Službene novine FBiH“, broj 89/16),
 20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima - u formi prednacrta upućen Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU i Federalnom ministarstvu pravde na mišljenje, radi upućivanja u proceduru donošenja,
 21. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine – u toku priprema prednacrta,
 22. Uputstvo o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/16)

 

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE DUGOM

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH– usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/16),
 2. Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH – pripremljen potpuno novi Zakon – prednacrt dostavljen na komentare interesnim subjektima, zbog usaglašavanja sa komentarima MMF-a isti još nije upućen prema Vladi FBiH. očekuje se da isti bude dostavljen Vladi u drugoj polovini januara 2017. nakon što MMF dostavi svoje konačne komentare,
 3. Pripremljeni podzakonski akti uz novi Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH:
  1. Odluka o uspostavljanju i upravljanju Garancijskim fondom
  2. Pravilnik o postupku izdavanja garancija
  3. Pravilnik o upravljanje garancijama
  4. Pravilnik za naplatu potraživanja
  5. Pravilnik o  postupku davanja saglasnosti za direktno zaduživanje i izdavanje garancija kantona, gradova i općina
  6. Odluka o utvrđuje Lista subjekata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se ne mogu direktno zaduživati bez prethodne saglasnosti Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija
  7. Pravilnik o evidentiranju unutarnjeg i vanjskog duga i izdatim garancijama u Federaciji
  8. Pravilnik o izvještavanju o dugu
  9. Poslovnik o radu Savjetodavne komisije za dug
 4. Zakon o izmjeni i dopuni zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBIH –usvojen („Službene novine Federacije BiH“, broj 101/16),
 5. Uredba o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/16),
 6. Odluka o osmoj emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/16),
 7. Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBIH za 2016 godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 24/16),
 8. Odluka o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/16),

SEKTOR ZA TREZOR                 

    

 1. Zakon o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, br. 26/16)
 2. Uputstvo o izvršavanju Budžeta sa JRT-a („Službene novine F BiH“, br. 34/16)
 3. Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda načina i rokova raspodjele („Službene novine F BiH“, br. 60/16)
 4. Uputstvo o načinu uplaćivanja i trošenja vlastitih prihoda korisnika budžeta („Službene novine F BiH“, br. 77/16)
 5. Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i trezor („Službene novine F BiH“, br. 58/16)

SEKTOR ZA BUDŽET I JAVNE RASHODE

 

 1. Zakon o dopuni Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104/16)
 2. Zakon o izvršavanju budžeta FBiH za 2017. („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104/16)
 3. Budžet FBiH za 2017. („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104/16)  
 4. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2016. godinu usvojen na Vladi FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 96/16)
 5. Pravilnik o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/16)

CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA

 

 1. Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine – usvojen („Službene novine FBiH“ broj 38/16),
 2. Standardi interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine – objavljeni („Službene novine FBiH“ broj 75/16),
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine – usvojen („Službene novine FBiH“ broj 101/16),
 4. Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine – pripremljen za objavu u Službenim novinama FBiH
 5. Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine – u pripremi,
 6. Smjernice za provođenje procesa upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava – u pripremi.