Obrasci za izvještavanje

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta, vanbudžetskih fondova i ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/18)  BS I HR I SR

 

Obrasci:

 

Struktura obrazaca će pratiti izmjene Analitičkog kontnog plana za budžet i budžetske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine, isti će biti redovito ažurirani i dostupni na web stranici.

U skladu sa datumom primjene Pravilnika, obveznici će prvu dostavu izvještaja prema novim obrascima izvršiti za prihode ostvarene i raspoređene u periodu 01. 01. – 31. 01. 2019. godine.

Popunjen primjerak izvještaja u papirnoj formi dostaviti putem pošte na zvaničnu adresu Federalnog ministarstva finansija – financija, sa naznakom:

„N/p Sektora za poreznu politiku, javne prihode i igre na sreću“

 

Popunjen primjerak izvještaja u elektronskoj formi dostaviti na e-mail: prihodi@fmf.gov.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem kontakt telefona: 033/253-469 ili 033/253-426.