Obavijest o otvorenoj javnoj raspravi

23.08.2023.

Federalno ministarstvo finansija/financija je u sklopu Projekta Upravljanje javnim investicijama za rezultate: sistem planiranja i upravljanja javnim investicijama – PIPMS

pripremilo Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija zajedno sa Prilozima kao sastavnim djelovima izmjena Uredbe.

Javna rasprava je otvorena radi davanja mišljenja te molimo da eventualne  primjedbe i sugestije na predloženi tekst Izmjena i dopuna Uredbe, dostavite Federalnom ministarstvu finansija putem pošte ili putem e-maila na adrese: fahrija.delalic@fmf.gov.ba i zejna.sijercic@fmf.gov.ba,  najkasnije do 01.09.2023. godine. „


IP Obrazac Prilog 1

Obrazac za ocjenu prijedloga projekta obrazac broj 2

Plan nabavki Prilog 3

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe  2023 traženje mišljenja 24072023