Javni poziv za kandidate za imenovanje člana Komisije za PJI FBiH iz reda istaknutih stručnjaka

06.04.2023.

Na osnovu člana 3. stav (5) Uredbe  o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  i rukovodilaca federalnih organa državne službe  („Službene novine Federacije BiH“, br: 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), a u vezi sa članom 13. stav 1. Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija (“Službene novine Federacije BiH”, br. 106/14, 27/19 i 104/22)

 

 

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA
objavljuje
 

J A V N I  P O Z I V

za iskaz interesa kandidata za imenovanje člana

Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti analize i ocjena investicija

 

 

 1. Komisija za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: „Komisija“) osniva se u skladu sa članom 13. stav 1. Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija, radi stručne i neutralne analize i ocjenjivanja projekata kandidovanih za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: PJI Federacije), te predlaganja mjera za unaprjeđenje planiranja javnih investicija i mjera za povećanje efikasnosti realizacije investicija adekvatnim korištenjem kako kreditnih i budžetskih, tako i grant sredstava.

 

 1. Komisija se sastoji  od sedam članova. Predsjednik Komisije je rukovodeći državni službenik iz Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija), a zamjenik predsjednika je rukovodeći državni službenik iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Ostali članovi Komisije  su istaknuti stručnjaci iz oblasti analize i ocjena investicija i rukovodeći državni službenici iz resornih federalnih ministarstava. Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Ministarstvo finansija. 

 

 1. Stručnjak, član Komisije treba da bude državljanin Bosne i Hercegovine, nezavisan i da ima značajno iskustvo i stručnost u području analize investicionih projekata sa aspekta procjene njihove društveno-ekonomske opravdanosti, uključujući i finansijsku analizu privrednih subjekata (javnih kompanija).

 

 1. Zadaci Komisije uključuju:
  1. analiza i ocjena projekata kandidovanih za PJI Federacije (do 30.maja za pripremu Nacrta PJI Federacije i do 10.oktobra za pripremu Prijedloga PJI Federacije)  prema Kriterijima i principima za ocjenjivanje projekata kandidovanih za PJI Federacije definiranim Obrascem za ocjenu prijedloga projekta (tako što će dodijeliti broj bodova za svaki projekat, te popuniti Obrazac za ocjenu prijedloga projekta), te dostavljanje  Ministarstvu finansija mišljenja o podobnosti  projekta za uključivanje u nacrt/prijedlog PJI Federacije;
  2. analiza i ocjena projekata u implementaciji (do 30.maja i do 10.oktobra) u pogledu realizacije planirane dinamike implementacije, utroška i strukture angažovanih finansijskih sredstava, te ostvarenja ciljeva;
  3. analiza i ocjena projekata završenih u prethodnoj godini (30.maja) s aspekta ostvarenja ciljeva, utroška i strukture angažovanih finansijskih sredstava;
  4. razmatranje izvještaja Ministarstva finansija o utrošku sredstava kojima se finansiraju projekti čija je realizacija u toku,
  5. razmatranje izvještaja jedinica za upravljanje projektom o projektima čija je realizacija u toku i o projektima završenim u tekućoj godini;
  6. predlaganje mjera za unapređenje planiranja javnih investicija i mjera za povećanje efikasnosti realizacije investicija;
  7. podnošenje Vladi Federacije BiH izvještaja o radu Komisije  (dva puta godišnje).

            Obavljanje zadataka Komisija vrši u skladu sa rokovima propisanim Zakonom o budžetima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14,13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22a) i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 106/14, 27/19 i 104/22).

 1. Uvjeti prijave:

- diploma visokog obrazovanja;

- najmanje 7 sedam godina profesionalnog rada kao dokazani stručnjak u akademskoj zajednici  iz oblasti analize i ocjene investicija, te finansijske analize pravnih subjekata;

 

 1. Ministarstvo finansija, na temelju iskazanog interesa i procjene prijava kandidata, predlaže člana Komisije iz reda istaknutih stručnjaka. Ministarstvo finansija zadržava pravo da, u skladu sa svojom procjenom, predloži jednog ili dva kandidata za člana Komisije.

 

 1. Mandat člana Komisije traje četiri godine od dana imenovanja, u kom razdoblju se kandidat stavlja na raspolaganje za sastanke i obaveze vezane uz rad Komisije.

 

 1. Članu Komisije će se isplatiti naknada za rad u Komisiji u skladu sa Uredbom  o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  i rukovodilaca federalnih organa državne službe („Službene novine Federacije BiH“, br: 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 1. Kandidati su uz prijavu obvezni dostaviti:

- biografiju;

- dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu;

- uvjerenje o državljanstvu;

- ovjerenu izjavu kojom kandidat izjavljuje

- da nije državni službenik, izabrani ili imenovani zvaničnik;

- da nije pravomoćno osuđivan za krivično djelo;

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

Kandidat može dostaviti i uvjerenje o eventualnoj dodatnoj edukaciji relevantnoj za člana Komisije.

 

 1. Članove Komisije, u skladu sa članom 13. stav 1. Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija (“Službene novine Federacije BiH”, broj 106/14, 27/19 i 104/22), na prijedlog Ministarstva finansija, imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon imenovanja Komisije, Ministarstvo finansija zaključuje Ugovor sa izabranim članom Komisije.

 

 1.  Prijave se podnose  do 21.04.2023. godine na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija
Mehmeda Spahe 5

71000 Sarajevo
sa naznakom: Prijava za člana Komisije za PJI Federacije
 

Za sve dodatne informacije kontaktirati: fahrija.delalic@fmf.gov.ba ili 033/253-541