Predstavnici Ministarstva finansija Federacije BiH i kantonalnih ministarstava finansija učestvovali na obuci u vezi s programskim budžetiranjem

13.07.2021.

29. i 30. juna 2021. godine predstavnici Federalnog ministarstva finansija i predstavnici kantonalnih ministarstava finansija učestvovali su na obukama čiji je cilj predstavljanje rezultata novog budžetskog pristupa i nove metodologije za programsko budžetiranje u vezi sa srednjoročnim planiranjem budžeta i strateškim planiranjem, organizovanim u okviru aktivnosti projekta „Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Europska unija, a provodi međunarodni konzorcij predvođen kompanijom Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, DAI Global Company. Ovaj projekt predstavlja dvogodišnji napor da se poboljša upravljanje javnim finansijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.

Predstavnici Sektora za budžet i javne rashode, Sektora za trezor i Sektora za upravljanje dugom Federalnog ministarstva finansija, kao i predstavnici kantonalnih ministarstava finansija sudjelovali su na događaju te bili informisani o ishodima GAP Analize zakonskog okvira u oblasti programskog budžetiranja, kao i o nacrtu prijedloga za izmjenu Zakona o budžetima u Federaciji BiH i relevantnih podzakonskih akata i budžetskih instrukcija koje je pripremio ekspertni tim Projekta.

U pogledu već isporučene GAP analize, učesnici su informisani o najboljim praksama na polju programskog budžetiranja u Hrvatskoj,  Sloveniji,  Srbiji, Slovačkoj, Austriji i Holandiji i preporukama OECD-a. Nadalje, razgovaralo se o mogućim aktivnostima pomoću kojih bi se unaprijedilo programsko budžetiranje na nivou Federacije BiH na temelju prezentiranih najboljih praksi.

Prezentacija o predloženom nacrtu izmjena i dopuna Zakona o budžetima u Federaciji BiH, nakon čega su uslijedili prijedlozi o izmjenama relevantnih budžetskih instrukcija, kao ključni dio za unapređenje podzakonskih akata, potaknula je diskusiju između prisutnih predstavnika sektora i projektnog tima stručnjaka. Zakonski prijedlozi odnosili su se na čitav budžetski proces, uključujući pripremu, izvršenje i praćenje budžeta. To će poslužiti kao temelj buduće saradnje između Federalnog i ministarstva finansija i kantonalnih ministarstava finansija i Projekta kako bi se postigla dva glavna rezultata: (1) Unaprijeđen proces programskog budžetiranja i usklađenost sa procesom srednjoročnog planiranja politika i (2) Poboljšanje kapaciteta ljudskih resursa za planiranje programskog budžeta.