Rezultati javnog natječaja za jedinice lokalne samouprave u FBiH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“

01.02.2021.

Federalno ministarstvo finansija i Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja (FZZPR) i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOG FBiH) objavilo je poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) da podnesu prijave za finansijsku podršku u sklopu Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“.  Korisnici sredstava Grant sheme su jedinice lokalne samouprave u FBiH, samostalno ili u partnerstvu sa drugim (susjednim) jedinicama lokalne samouprave dok su partneri mogli biti javne ustanove, nevladine organizacije i privatni sektor.

Finansijski doprinos Grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira nije mogao biti niži od 50.000 KM niti viši od 100.000 KM, a sufinansiranje od strane jedinice lokalne samouprave koja aplicira za bespovratna sredstva iz Grant sheme, minimalno 30% ukupne vrijednosti traženog iznosa od Grant sheme.

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH, kao i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja koji provodi UNDP BiH. Grant shema se realizira u sklopu Finansijskog mehanizma za podršku integriranog i održivog lokalnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Jedinice lokalne samouprave su imale mogućnost apliciranja za dvije prioritetne oblasti i to:

Prioritetna oblast 1 „Administrativne i informaciono-servisne usluge:

Poboljšanje pristupa, kapaciteta, kvaliteta i transparentnosti javnih administrativnih i informaciono-servisnih usluga koje pružaju općine i gradovi u FBiH, tamo gdje nedostatak istih predstavlja ograničenje građanima, poslovnom sektoru i drugim zainteresiranim stranama.

Prioritetna oblast 2 „Infrastrukturne, zdravstvene i socijalne usluge“:

Izgradnja nove ili poboljšanje kapaciteta i kvaliteta postojeće javne lokalne infrastrukture tamo gdje nedostatak iste predstavlja ograničenje za poboljšanje kvaliteta života i poslovanja građana te poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga na lokalnom nivou, posebno tamo gdje je to u uslovima izazvanim širenjem virusa COVID-19 prioritet za umanjivanje posljedica pandemije na život i funkcionisanje lokalnih zajednica u FBiH.

Javni natječaj za podnošenje prijedloga projekata je objavljen 01. 12. 2020. godine. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga od dana objave Javnog natječaja je bio 28. 12. 2020. u 15:00 sati.

U utvrđenom roku je zaprimljeno 63 projektna prijedloga te je evaluacija istih izvršena u dva koraka: administrativna provjera ispunjenosti uvjeta i tehnička evaluacija projektnih prijedloga.

Na osnovu finalnog poretka te smjernicama utvrđenog odnosa, kojim se 30% ukupno raspoloživih sredstava dodjeljuje za projekte iz Prioritetne oblasti 1, a  70% za projekte iz Prioritetne oblasti 2, Komisija za evaluaciju projekata odredila je projekte koji će biti finansirani:

Prioritetna oblast 1

 1. „Razvijena efikasna i odgovorna uprava primjenom e-servisa i IT alata“, Općina Velika Kladuša
 2. „Socijalna karta Starog grada“, Općina Stari Grad, Sarajevo
 3. „Digitalna transformacija za integrisani razvoj i dostupnost novih javnih usluga“, Općina Maglaj
 4. „Unapređenje i daljnji razvoj E-Uprave i informacionog sistema kroz procese digitalne transformacije“, Općina Ilijaš
 5. „Jedinstveni općinski organ uprave Općine Bosanski Petrovac“, Bosanski Petrovac

Prioritetna oblast 2

 1. „Unapređenje zdravstvene kvalitete života građana Konjica“, Općina Konjic
 2. „Uspostavljanje multifunkcionalnog prostora za mlade, žene i startupe COZY HUB- Coworking Zavidovići Youth HUB“,Općina Zavidovići
 3. „Rekonstrukcija i modernizacija ulice Prvomajska“, Općina Bosanska Krupa
 4. „Zdraviji suživot ljudi i pasa lutalica u gradu Bihaću“, Grad Bihać
 5. „Rekonsktrukcija grijanja u Domu zdravlja Odžak“, Općina Odžak
 6. „Uređenje platoa nove Osnovne škole fra Petar Bakula, faza I“, Općina Posušje
 7. „Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga na području Općine Lukavac - nabavka dijagnostičke medicinske opreme za JZU "Dom zdravlja Lukavac", Općina Lukavac
 8. „Utopljavanje i adaptacija objekta Doma kulture Husino, MZ Husino“, Grad Tuzla
 9. „Rekonstrukcija krova gradske športske dvorane Čitluk“, Općina Čitluk