Obavještenje za kandidate

02.10.2020.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni u okviru 8. ciklusa certifikacije internih revizora da će se odgođeni ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor održati u utorak, 20.10.2020. godine u 12:00, u Federalnom ministarstvu financija-finansija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo. Pravo pristupa zakazanom ispitu imaju prijavljeni kandidati koji su u skladu sa članom 15. stav (8) Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 95/15 i 48/17) prethodno zatražili odgodu ispita, uz napomenu da je stavom (2) istog člana utvrđeno da ukoliko navedeni kandidati ne pristupe gore navedenom ispitnom roku, smatraće se da ispit nisu položili.