POZIV ZA JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2020-2025. (STRATEGIJA PIFC)

07.09.2020.

Pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u proces javnih konsultacija, te kroz svoje komentare i sugestije (sa obrazloženjem i prijedlogom izmjene teksta), daju doprinos izradi Strategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine 2020-2025. (skr. Strategija PIFC), prije nego ista bude upućena u proceduru usvajanja.

Razlog za donošenje nove Strategije PIFC jeste dalja uspostava i razvoj sistema javnih internih finansijskih kontrola (eng. PIFC) u Federaciji BiH u skladu sa međunarodnim standardima i dobrom praksom koji je obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i jedna od oblasti za usklađivanje pravne stečevine u Poglavlju 32 – „Finansijske kontrole“ u procesu pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom Unijom (EU).

Naime, prema Glavi VIII – „Politika saradnje“, odnosno članu 90. „Saradnja u oblasti revizije i finansijske kontrole Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, BiH je preuzela obavezu saradnje „s ciljem da, izradom i usvajanjem odgovarajućih propisa, razvijaju unutrašnju finansijsku kontrolu u javnom sektoru, uključujući finansijsko upravljanje i kontrole, funkcionalno nezavisnu unutrašnju reviziju, te nezavisne sisteme vanjske revizije u Bosni i Hercegovini, u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima kontrole i revizije, te metodologijama i najboljom praksom EU”.

Proces javnih konsultacija traje od 08.09.2020. godine do 08.10.2020. godine.

Predloženi tekst Strategije PIFC možete pogledati ovdje.

Vaše komentare i prijedloge izmjena teksta Nacrta Strategije PIFC možete dostaviti na: fatima.obhodjas@fmf.gov.ba.