Javni poziv za izražavanje interesa za pružanje usluga poslovne banke bez naknade

10.08.2020.

1.    Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija (u daljem tekstu: Ministarstvo) ima namjeru izvršiti odabir jedne transakcijske banke u okviru Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

2.    Opći uvjeti podobnosti banaka: podobne su banke koje ispunjavaju sljedeće kvalifikacijske  kriterije:

a)  banka izražava zanimanje za pružanje bankarskih usluga navedenih u javnom pozivu bez naknade;

b)  banka mora posjedovati potrebne dozvole za rad od Agencije za bankarstvo Federacije BiH i obavljati bankarsku djelatnost najmanje dvije godine;

c)   banka mora imati sjedište ili organizacijski jedinicu ranga filijale u Sarajevu;

d)  banka mora imati pozitivno poslovanje u posljednje dvije poslovne godine u odnosu na godinu u kojoj se vrši izbor; 

e)  ukupan kapital banke na dan 31.12.2019. godine treba biti veći od 150 milijuna KM;

f)    banka mora imati adekvatnost kapitala propisanu relevantnim propisima;

g)  banka treba biti tehnički opremljena i osposobljena za kvalitetno pružanje traženih usluga, te mora imati odgovarajući informacijski sustav koji omogućava razmjenu podataka između Ministarstva i banke

3.    Opis usluga:

a) Transakcijske banke pružaju usluge:

-     isplatu i prenos sredstava po nalogu Ministarstva

-     isplate sredstava po osnovu primljenih sudskih odluka i drugih izvršnih organa

-     dostavljanje dnevnog izvještaja o uplatama i isplatama javnih prihoda i primitaka i isplatama rashoda i izdataka

-     oročavanje sredstava po uputama Ministarstva.

4.    Izbor poslovnih banaka izvršit će se na osnovu sljedećih kriterija:

a) kamatne stope na depozite po viđenju

b) adekvatnosti kapitala

c) izloženosti banke po osnovu ulaganja u vrijednosne papire Federacije BiH u posljednje tri godine u odnosu na ukupan kapital banke

d) stupnja pokrića depozita Jedinstvenog računa Trezora/Riznice Federacije BiH zalogom na vrijednosnim papirima Federacije Bosne i Hercegovine

5.    Način bodovanja:

Kamatna stopa

Kamatna stopa na depozite po viđenju boduje se tako što će banka sa najvišom ponuđenom kamatnom stopom dobiti najveći broj bodova, sve ostale banke će dobiti proporcionalno manji broj bodova u odnosu na najviše bodovanu banku. Maksimalan broj bodova po kriteriju kamatna stopa iznosi 30 bodova.

Sve kamatne stope u ponudi moraju biti na dvije decimale i izražene na godišnjoj razini.

Adekvatnost kapitala

Adekvatnost kapitala se boduje tako što će banka sa najvećom stopom adekvatnosti kapitala dobiti najveći broj bodova, sve ostale banke će dobiti proporcionalno manji broj bodova u odnosu na najviše bodovanu banku. Maksimalan broj bodova po kriteriju adekvatnost kapitala iznosi 20 bodova.

Izloženost banke po osnovu ulaganja u vrijednosne papire Federacije BiH u posljednje tri godine u odnosu na ukupan kapital banke

Izloženost banke po osnovu ulaganja u vrijednosne papire FBiH se boduje tako što će banka sa najvišim prosječnim omjerom ulaganja u vrijednosne papire FBiH u posljednje tri godine u odnosu na ukupan kapital banke na dan 31.12.2019. dobiti najveći broj bodova, dok će ostale banke dobiti proporcionalno manji broj bodova u odnosu na najviše bodovanu banku. Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 25 bodova.

Stupanj pokrića depozita na Jedinstvenom računa Trezora/Riznice Federacije BiH zalogom na vrijednosnim papirima Federacije Bosne i Hercegovine

Stupanj pokrića depozita na Jedinstvenom računa Trezora/Riznice Federacije BiH zalogom na vrijednosnim papirima FBiH se boduje tako što će banka/banke, čije je pokriće depozita Jedinstvenog računa Trezora/Riznice Federacije BiH zalogom na vrijednosnim papirima FBiH jednako ili veće prosječnom dnevnom stanju na računu, dobiti maksimalan broj bodova, dok će ostale banke dobiti proporcionalno manji broj bodova u odnosu na najviše bodovanu/e banku/banke. Maksimalan broj bodova po kriteriju stupanj pokrića depozita na Jedinstvenom računu Trezora/Riznice Federacije BiH zalogom na vrijednosnim papirima FBiH iznosi 25 bodova.

Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom:

U = K + AK + PV + AB

pri čemu je:

U         - ukupan broj bodova

K         - bodovi po kriteriju „kamatna stopa“

AK      - bodovi po kriteriju „adekvatnost kapitala“

PV       - bodovi po kriteriju „izloženost banke po osnovu ulaganja u vrijednosne papire Federacije BiH u posljednje tri godine u odnosu na ukupan kapital banke“

AB      - bodovi po kriteriju „stupanj pokrića depozita Jedinstvenog računa Trezora/Riznice Federacije BiH zalogom na vrijednosnim papirima FBiH“

 

6.    Dodjela ugovora

Ugovor će se zaključiti s bankom koja je dobila najveći ukupan broj bodova sljedećim redoslijedom:

Najviše pozicionirana banka, odnosno banka s najvećim ukupnim brojem bodova, bit će izabrana za transakcijsku banku.

Ugovori s izabranom bankom zaključuju se na razdoblje do 30.10.2021.

7.    Pozivaju se sve zainteresirane banke koje ispunjavaju kriterije iz tačke 2. ovog Javnog poziva da sudjeluju u otvorenom i konkurentskom pozivu za izražavanje interesa za pružanje bankarskih usluga bez naknade. Uz prijavu za sudjelovanje, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a)  Izjavu o ispunjenju kriterija podobnosti banke i ponuđenoj kamatnoj stopi na depozite po viđenju 

b)  Nacrt ugovora s parafom na svakoj stranici

c)   Bilancu uspjeha za 2018. i 2019. godinu

d)  Bilancu stanja na dan 31.12.2018. i 31.12.2019. godine

e)  Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvještaja banke za 2019. godinu.

8.    Osnovni podaci o prihodima i primicima Proračuna Federacije BiH.

-     Prihodi i primici Proračuna Federacije BiH u prvih šest mjeseci 2020. godine iznosili su 2.208,9 mil. KM;

-     Prosječno dnevno stanje sredstava na računima kod poslovnih banaka u prvih šest mjeseci 2020. godine iznosilo je 321,9 mil. KM.

9.    Rok i način dostavljanja prijave za sudjelovanje

Prijava za sudjelovanje zajedno s pratećom dokumentacijom treba biti dostavljena najkasnije do 25.08.2020. godine do 11:30 sati na protokol Ministarstva na adresu:

Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija

Mehmeda Spahe 5, 71000 Sarajevo

Prijava za sudjelovanje dostavlja se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti. Na koverti obavezno naznačiti:

"Prijava na Javni poziv za izražavanje interesa za pružanje usluga poslovne banke“

  - " NE OTVARAJ " -

Prijave za sudjelovanje koje budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

Javno otvaranje ponuda obavit će se u utorak, 25.08.2020. godine u 12:00 sati u prostorijama Ministarstva, sala 208, II kat.  Pravo prisustva na otvaranju ponuda imaju predstavnici podnositelja prijava uz podnošenje pismene punomoći.

Postupak izbora poslovnih banaka će izvršiti Komisija imenovana Rješenjem Federalne ministrice finansija-financija broj 03-04-3-5670/20 od 22.07.2020. godine.

Obavijest o rezultatima izbora dostavit će se svim bankama koje su dostavile prijavu za sudjelovanje.

Osoba ovlaštena za davanje informacija u vezi ovog javnog poziva:

Dokumentaciju za prijavu, uključujući i nacrte ugovora koji se zaključuju između Ministarstva i banaka, banke mogu preuzeti na web stranici Ministarstva.

 

M I N I S T R I C A

Jelka Milićević

 

Dokumenti:

Izjava - podobnost i kamatna stopa

Javni poziv

Protokol Prilog 1 - Nalog za placanje EFT FORMAT

Protokol Prilog 2 - Izvod od banaka

PROTOKOL

Ugovor Transakcijska banka