Održana 3. zajednička godišnja konferencija iz oblasti interne revizije pod nazivom „Interna revizija kao dio sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru“

17.06.2019.

Koordinacioni odbor tri centralne jedinice za harmonizaciju u BiH (KO CHJ u BiH) organizovao je 3. zajedničku godišnju konferenciju iz oblasti interne revizije pod nazivom „Interna revizija kao dio sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru“, koja je održana na Jahorini 10. i 11.06.2019. godine.

Konferencija je bila namijenjena internim revizorima zaposlenim na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, a iz javnog sektora u Federaciji prisustvovali su rukovodioci jedinica interne revizije iz federalnih i kantonalnih ministarstava i upravnih organizacija, federalnih i kantonalnih vanbudžetskih fondova, jedinica lokalne samouprave, kao i interni revizori zaposleni u pravnim licima u kojima Federacija, kantoni i općine imaju većinski vlasnički udio.

U svojstvu predavača, prvog dana konferencije učesnicima su se obratili rukovodioci centralnih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini, Fatima Obhođaš, rukovodilac CHJ Federalnog ministarstva finansija, Ranko Šakota, rukovodilac CHJ Ministarstva finansija i trezora BiH, te Sonja Toprek, predstavnica Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske, a pored njih, interni revizori su imali priliku da čuju aktuelne teme za praksu interne revizije: „Razumijevanje metodološkog okvira FUK – osnova za kvalitetnu internu reviziju“ (Abida Čatić, Centralna jedinica za harmonizaciju MFT BiH) i „Interna revizija sistema FUK u javnom sektoru“ (dr Bojan Ćurić, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske).

Drugi dan konferencije bio je rezerviran za predavanja na teme „Savjetodavna uloga interne revizije - kontroverze regulativa i praksi u javnom sektoru“ (dr Dragan Kulina, Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu)  i „Uloga interne revizije u korporativnom upravljanju – izazovi za javna preduzeća kao dio javnog sektora“ (dr Vedad Silajdžić, Ekonomski fakultet u Sarajevu).

Konferencija je organizirana sa namjerom da se interni revizori upoznaju sa trenutnim stanjem i perspektivama razvoja funkcije interne revizije, kao i da im se predstave određena rješenja koja bi im mogla biti od pomoći u radu, te da im se ukaže na važnost interne revizije u sistemu internih finansijskih kontrola. Pored planiranih predavanja, značajno vrijeme je bilo odvojeno i za diskusije, kao i razmjenu iskustava iz prakse obavljanja interne revizije.

Konferenciji je prisustvovalo više od 150 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine koji su konferenciju ocijenili kao veoma korisnu i značajnu podršku za stručno usavršavanje i daljnji rad internih revizora.