Obavijest

17.04.2019.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni u okviru 5. ciklusa certifikacije internih revizora da će se ponovljeni ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor održati u ponedjeljak, 13.05.2019. godine u 12:00, u Federalnom ministarstvu financija-finansija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo.

Pravo pristupa zakazanom ispitu imaju kandidati koji na ispitu održanom dana 16.04.2019. godine nisu položili jedan, odnosno dva ispitna modula.  U skladu sa članom 15. stav (7) Pravilnika o uslovima, navedenim kandidatima ukoliko ne pristupe ponovnom polaganju nepoloženih modula ili na ponovnom polaganju ne polože preostale module, poništavaju se položeni moduli.

Ispit za ponovno polaganje traje 60 minuta, a do dana održavanja ispita, potrebno je uplatiti naknadu za ponovno polaganje ispita, u skladu sa članom 10. st. (1) i (2) Pravilnika o uslovima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033 253 481 i email adrese:  belma.islamovic@fmf.gov.ba i lidija.mandic@fmf.gov.ba.