Javni oglas za prijem volontera u FMF 2019 (Rok za prijavu 02.04.2019. godine)

18.03.2019.

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05),  ministrica Federalnog ministarstva  financija – Federalnog ministarstva finansija, raspisuje

J A V N I  O G L A S
za prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u
Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija

 01. prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija – 8 (osam) izvršilaca.

Opis poslova: Federalno ministarstvo financija – finansija će izvršiti prijem 8 lica (volontera) u cilju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa nakon završenog školovanja, odnosno u cilju sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog ispita.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 04/12), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete i to:

1. VSS  - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke;

2. da nemaju ostvaren radni staž i radno iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja;

3. poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) koje je potrebno dostaviti uz prijavu na Javni oglas:

1. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa;

2. Fakultetska diploma - VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke,

3. Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (ne starije od tri mjeseca);

4. Ovjerena izjava da kandidat nema ostvaren radni staž ili iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja

5. Dokaz/uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

Komisija za prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera)  u Federalnom ministarstvu financija – finansija sačinit će listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa, sa kojima će biti obavljen intervju, a na osnovu kojeg će se izvršiti izbor kandidata.

Prijavu na Javni oglas sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, putem pošte, preporučeno na adresu:

Federalno ministarstvo financija-finansija

Mehmeda Spahe br. 5

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Javni oglas za prijem volontera“

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjenje općih uvjeta zatraženih Javnim oglasom, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Federalnom ministarstvu financija – finansija u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o pozitivnom prijemu prijave po Javnom oglasu.

Javni oglas objavit će se i na internet stranici Federalnog ministarstva financija – finansija www.fmf.gov.ba

Napomena: U skladu sa članom 26. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10, 111/12 i 20/17), volonteri visoke stručne spreme u  organu državne službe imaju pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika.

 

                                                                                                          M I N I S T R I C A

                                                                                                         Jelka Milićević

 

Javni oglas možete preuzeti ovdje