Obavijest internim revizorima

12.12.2018.

O b a v i j e s t     i n t e r n i m     r e v i z o r i m a

koji nemaju certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji, izdat od strane Federalnog ministarstva finansija

 

Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva financija-finansija (u daljem tekstu: CHJ FMF) podsjeća Vas na sljedeće:

Članom 11. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 47/08), propisano je da pored općih uslova za prijem u radni odnos, koji su propisani Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), interni revizori moraju ispunjavati i posebne uslove propisane Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova interne revizije, koji donosi federalni ministar finansija.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo finansija-financija donijelo je Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 95/15  i 48/17 – u daljem tekstu: Pravilnik o uslovima), čije odredbe su dužni primjenjivati korisnici javnih sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina, gradova i vanbudžetskih fondova, kao i pravna lica u kojima Federacija, kantoni ili općine imaju većinski vlasnički udjel, kako je definirano članom 1. stav (2) Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 47/08 i 101/16, u daljem tekstu: Zakon), a stupanjem na snagu pomenutog Pravilnika o uslovima, Federalno ministarstvo finansija-financija je preuzelo proces certifikacije internih revizora za javni sektor.

Obzirom da je kao jedan od posebnih uslova za postavljenje internih revizora u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđeno posjedovanje certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji, izdatog od strane Federalnog ministarstva financija-finansija, obavještavamo sva lica kojima je prije stupanja na snagu ovog pravilnika od strane strukovnog udruženja izdat certifikat o stečenom zvanju: ovlašteni interni revizor za oblast budžet i neprofitne organizacije, javni sektor, privreda i informacione tehnologije, izdat najkasnije do 30.06.2017. godine da mogu, u skladu sa članom 20. Pravilnika o uslovima, najkasnije do 31.12.2018. godine, Federalnom ministarstvu finansija-financija podnijeti zahtjev za izdavanje certifikata: interni revizor za javni sektor u Federaciji BiH.

Sva lica koja od 01.01.2019. godine od Federalnog ministarstva finansija-financija budu zahtjevala izdavanje certifikata interni revizor za javni sektor u Federaciji BiH, bit će upućena na polaganje ispita za internog revizora za čije je organizovanje i provođenje nadležno Federalno ministarstvo finansija-financija.

Dakle, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o uslovima, poslove interne revizije u organizacijama javnog sektora u Federaciji BiH mogu obavljati isključivo interni revizori koji posjeduju certifikat izdat od Federalnog ministarstva finansija-financija i koji su, kao takvi, upisani u Registar internih revizora za javni sektor u Federaciji.