Obavijest o terminu popravnog ispita za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor - 4.ciklus

29.10.2018.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni u okviru 4. ciklusa certifikacije internih revizora da će popravni ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor održati u utorak,  06.11.2018. godine u 12:00, u Federalnom ministarstvu financija-finansija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo.

Pravo pristupa zakazanom ispitu imaju kandidati koji na ispitu održanom dana 22.10.2018. godine nisu položili jedan ispitni modul.  U skladu sa članom 15. stav (7) Pravilnika o uslovima, navedenim kandidatima ukoliko ne pristupe ponovnom polaganju nepoloženih modula ili na ponovnom polaganju ne polože preostale module, poništavaju se položeni moduli. Ispit za ponovno polaganje traje 60 minuta, a do dana održavanja ispita, potrebno je uplatiti naknadu za ponovno polaganje ispita, u skladu sa članom 10. st. (1) i (2) Pravilnika o uslovima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033 253 481 i email adrese: 
belma.islamovic@fmf.gov.ba i lidija.mandic@fmf.gov.ba.