PODACI ZA UPLATU FEDERALNIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

14.06.2018.

 

Plaćanje Federalnih administrativnih taksi koje su propisane Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (“Službene novine Federacije BIH“ br.6/98, 8/00, 45/10, 43/13 I 98/17) može se vršiti prema članu 14. ovog Zakona na dva načina:

  • Federalnim biljezima do iznosa takse 30 KM,  ili
  • Direktnom uplatom na transakcijski račun u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.  33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18 i 27/18) sa slijedećim podacima:
     

Svrha doznake ……… Uplata Federalne administrativne takse

Primalac ………………..Budžet Federacije BiH

Broj računa na koji se plaća … 102-05-00000-106698 (UNION BANKA dd Sarajevo)

Vrsta prihoda …….. 722112

Budzetska organizacija …… XXXXXXX

Poziv na broj ………. 0000000000

Općina: Upisuje se šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno šifra općine prebivališta fizičkog lica, zavisno o tome da li uplatu vrši pravno ili fizičko lice