PODACI ZA UPLATU FEDERALNIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

14.06.2018.

U skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.  33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18 i 27/18), prilikom uplate Federalnih administrativnih taksi (na zahtjeve, rješenja, molbe, prijedloge, podneske i dr.)  propisanih Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (“Službene novine Federacije BiH“ br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17), popunjavaju se sljedeći podaci:

 

Svrha doznake ……… Uplata Federalne administrativne takse

Primalac ………………..Budžet Federacije BiH

Broj računa na koji se plaća … 102-05-00000-106698 (UNION BANKA dd Sarajevo)

Vrsta prihoda …….. 722112

Budzetska organizacija …… 0000000

Poziv na broj ………. 0000000000

Općina: Upisuje se šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno šifra općine prebivališta fizičkog lica, zavisno o tome da li uplatu vrši pravno ili fizičko lice.