Obavijest

15.11.2017.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni u okviru 2. ciklusa certifikacije internih revizora da će se ponovljeni ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor održati u četvrtak, 23.11.2017. godine u 11:00, u Federalnom ministarstvu financija-finansija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo.

Pravo pristupa zakazanom ispitu imaju prijavljeni kandidati koji na ispitu održanom dana 31.10.2017. godine nisu položili jedan odnosno dva ispitna modula.  U skladu sa članom 15. stav (7) Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 95/15 i 48/17), navedenim kandidatima ukoliko ne pristupe ponovnom polaganju nepoloženih modula ili na ponovnom polaganju ne polože preostale module, poništavaju se položeni moduli. Ispit za ponovno polaganje traje 60 minuta, a do dana održavanja ispita, potrebno je uplatiti naknadu za ponovno polaganje ispita, u skladu sa članom 10. st. (1) i (2) Pravilnika o uslovima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033 253 481 i email adrese: 

belma.islamovic@fmf.gov.ba i lidija.mandic@fmf.gov.ba.