Održana 100. sjednica Vlade FBiH

27.04.2017.

Na 100. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj u Sarajevu, Vlada se između ostalog, izjasnila o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, dala suglasnost na Memorandum o razumijevanju i suradnji između Financijsko-informatičke agencije Sarajevo i Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge Banja Luka, prihvatila informaciju Federalnog ministarstva financija o primjeni Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na proračun, usvojila izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou FBiH za 2016. godinu, usvojila izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Proračuna FBiH za 2017. godinu i prihvatila izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za 2016. godinu.

Vlada se također upoznala s konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina i financijskih planova izvanproračunskih fondova za 2016. godinu te izvješćem o dugu za prvi kvartal 2017. godine. (više)