Održane interaktivne radionice u okviru projekta "Jačanje finansijskog upravljanja i kontrole"

28.03.2017.

U nastavku projekta „Jačanje finansijskog upravljanja i kontrole“ kojeg financira SAFE povjerilački fond putem Ureda Svjetske banke u BiH, Federalno ministarstvo finansija-financija je u periodu od 20. do 23.3.2017. godine u Sarajevu održalo tri jednodnevne interaktivne radionice za svih šesnaest federalnih ministarstava i tri federalna zavoda (Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Federalni zavod za zapošljavanje).

Cilj navedenih radionica bio je predstavljanje Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj 6/17) i Standarda interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 75/16), te promocija dva dokumenta od izuzetne važnosti za unapređenje prakse finansijskog upravljanja i kontrole: nacrta Smjernica za upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i nacrta Smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija sa primjerima ažuriranih akata.

Ciljnu grupu interaktivnih radionica činili su sekretari organizacije, rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica, rukovodioci interne revizije/interni revizori, kao i imenovani koordinatori za finansijsko upravljanje i kontrolu u navedenim organizacijama. Radionicama je prisustvovalo ukupno 69 učesnika, od čega 45 sa rukovodilačkim funkcijama u organizaciji.

Projekt „Jačanje finansijskog upravljanja i kontrole“ finansira SAFE povjerilački fond putem Ureda Svjetske banke u BiH, a implementira Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva kao nosilac projektnih aktivnosti.