Rezultati polaganja ispita

24.03.2017.

REZULTATI POLAGANJA ISPITA ZA STJECANJE ZVANJA INTERNI REVIZOR ZA JAVNI SEKTOR U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE  ODRŽANOG DANA 16.03.2017. GODINE U FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA/FINANCIJA (NAKNADNI ROK):

 

R.br

ŠIFRA

REZULTAT

1

CHJ-999

Položio/la

2

CHJ-580

Nije položio/la