O B J A Š NJ E NJ E

31.01.2017.

O B J A Š NJ E NJ E

O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM

OBRAČUNU ZA PERIOD I – XII 2016. GODINE

 

Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09, u daljem tekstu: Zakon),  za  period   I - XII 2016. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji  Sarajevo (u daljem tekstu: FIA-a), a prema sjedištu pravnog lica, najkasnije do 28. februara 2017. godine.

Prilikom sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja pravna lica iz čl. 3. i 4. Zakona obavezna su primjenjivati Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI), kao i Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP), te ostala prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, a čija primjena je propisana u članu 33. Zakona.

U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za 2016. godinu, Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija daje sljedeće Objašnjenje