Održana 87. sjednica Vlade FBiH

19.01.2017.

Utvrđen Prijedlog zakona o bankama

Na 87. sjednici Vlade FBiH u Mostaru utvrđen je Prijedlog zakona o bankama, čiji je osnovni cilj podizanje razine otpornosti pojedine banke, kao i cjelokupnog bankovnog sustava, kako bi, kapitalno ojačane, pružile veću podršku realnom sektoru i uspostavljanje cjelovitog pravnog okvira za restrukturiranje banaka čiji je osnovni cilj da održi financijsku stabilnost, a da upotrebu proračunskih i javnih sredstava svede na najmanju moguću mjeru.

Gubitke propasti banke snosit će najprije dioničari i vjerovnici banke, uz ograničenje da oni ne mogu pretrpjeti veće gubitke od onih koje bi pretrpjeli u slučaju provođenja stečajnog postupka nad bankom. Na taj način, štite se interesi deponenata banke i održavaju ključne funkcije banke. Radi izbjegavanja moralnog hazarda, dioničari i vjerovnici banke moraju biti svjesni rizika od gubitaka u slučaju propasti banke i taj rizik adekvatno procjenjivati i vrednovati, što će doprinijeti disciplini tržišta.

Ovaj Zakon uređuje osnivanje, poslovanje, upravljanje, superviziju poslovanja, restrukturiranje i prestanak rada banaka. Bаnkа se оsnivа kао dioničko društvо i mоgu je оsnоvаti dоmаće i strаne prаvne i fizičke osobe. Ako ovim Zakonom pojedina pitanja nisu drugačije uređena, na banke se primjenjuju odredbe i propisi koji uređuju gospodarska društva, kao i odredbe zakona o računovodstvu i reviziji, unutarnjem platnom prometu, deviznom poslovanju, posredovanju u osiguranju, sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, tržištu vrijednosnih papira, likvidacijskom postupku, stečajnom postupku.

Bankarski sektor ima važnu ulogu u ekonomiji zemlje jer obavlja funkcije koje su od suštinske važnosti za njenu ekonomsku aktivnost zbog čega prekid obavljanja ovih funkcija ima negativne posljedice ne samo na stabilnost financijskog sistema, već i na realni sektor i sve građane. Stoga se novim Zakonom o bankama planiraju urediti područja koja su se u poslovanju banka pokazala manjkavim, kao što su: jačanje korporativnog upravljanja, bolje interno upravljanje rizicima, uvođenje dodatnih zaštitnih slojeva kapitala, supervizija i dr. Uspostavlja se pravni okvir za restrukturiranje banaka u Federaciji radi poduzimanja mjera koje je trebalo da, u uvjetima financijske krize, spriječe ili ublaže nastupanje kriznih situacija kako kod pojedinačne banke, tako i kod bankovnog i financijskog sustava u cjelini, a samim tim i osiguranje za efikasno restrukturiranje banke čije je stanje takvo da ona ne može ili vjerojatno neće moći nastaviti poslovati.

U postupku izrade Zakona sudjelovali su članovi radne grupe koju su činili predstavnici Agencije za bankarstvo i Federalnog ministarstva financija i međunarodni konzultanti angažirani kroz misije tehničke pomoći Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke (Projekt jačanja bankarskog sektora).

Prihvaćen je i ugrađen u Zakon veći broj primjedbi i sugestija Udruženja banaka BiH kao i dodatne sugestije MMF-a vezano za odredbe koje propisuju instrumente unutarnjeg restrukturiranja banaka, te su međusobno harmonizirane pojedine  prijelazne i završne odredbe u entitetskim zakonima o bankama.

Prilikom formuliranja odredaba Zakona korištena je domaća regulativa i dobra praksa zemalja u okruženju, kao i relevantni propisi Europske unije, čiji su standardi ugrađeni i prilagođeni pravnom sustavu i uvjetima domaćeg financijskog tržišta.

Utvrđen prijedlog Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH (FBA), čiji su osnovni ciljevi očuvanje i jačanje stabilnosti bankovnog sustava, zaštita deponenata, te unapređivanje njegovog sigurnog, kvalitetnog i zakonitog poslovanja.

Razlozi za donošenje ovoga Zakona sadržani su u potrebi njegovog usklađivanja s relevantnim zakonodavstvom Europske unije, kao i u potrebi njegovog inoviranja, s obzirom na to da je ovaj zakon donesen 1998. godine, te da je u međuvremenu pretrpio veći broj izmjena i dopuna.

Na razini Europske unije dodatno je unaprijeđen pravni okvir u području bankarstva, te je kreiran novi skup pravila koji čini takozvani CRD IV paket propisa. To je jedan od glavnih alata kojim se na razini EU želi izbjeći restrukturiranje problematičnih banaka novcem poreznih obveznika, što je bila posljedica ekonomske krize u dijelu država članica. Polazišna točka nove regulatorne politike EU je prebacivanje odgovornosti za rezoluciju banaka primarno na dioničare i vjerovnike, zatim na sredstva prikupljena na razini cijelog bankovnog sustava u vidu stabilizacijskog fonda,   a tek ako ta sredstva ne bi bila dovoljna, bila bi korištena državna potpora. Osnovna ideja je povećanje odgovornosti za uredno poslovanje banaka kako bi mogle neometano obavljati svoju funkciju financijskih intermedijara i kanalizirati raspoloživa sredstva depozitara s ciljem razvitka i otvaranja novih radnih mjesta.

Stoga novi zakoni o Agenciji za bankarstvo FBiH i o bankama uspostavljaju pravni okvir za restrukturiranje banaka u FBiH s ciljem poduzimanja mjera koje, u uvjetima financijske krize, trebaju spriječiti ili ublažiti nastupanje kriznih situacija kako kod pojedinačne banke, tako i kod bankovnog i financijskog sustava u cjelini. Na taj način se osigurava i učinkovito restrukturiranje banke čije je stanje takvo da ona ne može, ili vjerojatno neće moći nastaviti poslovati.

Postojeći mehanizmi nisu dovoljni niti odgovarajući za rješavanje problematičnih banaka jer ne omogućavaju dovoljno brzu i efikasnu intervenciju nadležnih tijela, ne osiguravaju u potrebnoj mjeri održavanje ključnih funkcija banke, a tako ni očuvanje financijske stabilnosti. Shodno tome, sada je Agenciji omogućeno raspolaganje širim spektrom djelotvornih mjera i instrumenata koji omogućuju blagovremenu i učinkovitu intervenciju nad problematičnom bankom.

Ove mjere i instrumente bi bilo moguće primijeniti prije i nakon oduzimanja dozvole za rad banci, s ciljem održanja njezine ključne funkcije i osnovne poslovne aktivnosti, uz istodobno ograničavanje troškova restrukturiranja i negativnih utjecaja na ekonomski i financijski sustav. Agencija će, kao tijelo nadležno za restrukturiranje, raspolagati takvim instrumentima koji omogućavaju individualan pristup restrukturiranju banke, uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, pa će samim tim i ti instrumenti biti efektivniji i efikasniji.