J A V N I P O Z I V

06.12.2016.

Broj: 10-14-7-7612 /16

Sarajevo, 01.12.2016. godine

Na osnovu člana 6. stav (2) tačka 2) Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 47/08) i člana 8. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji („Službene novine Federacije BiH, broj: 95/15), Federalno ministarstvo finansija-financija objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za polaganje ispita u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine

U skladu sa članom 7. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji („Službene novine Federacije BiH, broj: 95/15 – u daljem tekstu: Pravilnik o uslovima), uslovi za stjecanje certifikata za kandidate su da:

  1. posjeduju visoku stručnu spremu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistma studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;
  2. nakon diplomiranja imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

Uz popunjeni Obrazac za prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. ovjerenu kopiju diplome iz tačke 1) ovog poziva,
  2. potvrdu o radnom iskustvu nakon diplomiranja (original ili ovjerena kopija) i
  3. dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u korist Budžeta Federacije.

Naknada za polaganje ispita iznosi 1.000,00 KM i uplaćuje se u korist Budžeta Federacije BiH na sljedeći način:

UPLATIO JE: upisati ime, prezime, adresu i kontakt telefon

SVRHA UPLATE: polaganje ispita

PRIMALAC: JRT Federacije BiH (Federalno ministarstvo finansija-financija)

RAČUN PRIMAOCA: 1020500000106698 (UNION BANKA d.d. SARAJEVO)

IZNOS: 1.000,00 KM

BROJ POREZNOG OBVEZNIKA: upisati jedinstveni matični broj građanina ili upisati identifikacioni broj ukoliko se radi o pravnom licu

VRSTA UPLATE: 0

VRSTA PRIHODA: 722597

OPĆINA: treba da sadrži šifru općine prebivališta/sjedišta uplatioca

POREZNI PERIOD: treba da odgovara datumu uplate

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 1601001

POZIV NA BROJ: 0000000010

Kandidati koji blagovremeno dostave prijavu sa urednom dokumentacijom, mogu pristupiti polaganju ispita o čijem terminu će biti pravovremeno obaviješteni. Ispit za stjecanje certifikata biće organiziran i proveden u skladu sa čl. 13, 14. i 15. Pravilnika o uslovima, a dodatna pojašnjenja u vezi pripreme i polaganja ispita biće objavljena na web stranici www.fmf.gov.ba.

Svi zainteresirani kandidati koji žele steći zvanje interni revizor za javni sektor u Federaciji BiH, a ispunjavaju uslove iz člana 7. Pravilnika o uslovima, popunjeni obrazac Prijava za polaganje ispita za stjecanje zvanja interni revizor (preuzima se na web stranici Federalnog ministarstva finansija-financija, www.fmf.gov.ba), zajedno sa potrebnom dokumentacijom, trebaju dostaviti u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva u dnevnim novinama, lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo finansija-financija,

Mehmeda Spahe 5,

71000 Sarajevo,

sa naznakom „Prijava za polaganje ispita za stjecanje zvanja interni revizor-ne otvarati“.

Za dodatne informacije u vezi sa polaganjem ispita za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor u Federaciji BiH možete kontaktirati Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalnog ministarstva finansija-financija na broj telefona: (033) 253 481.

M I N I S T R I C A

Jelka Milićević