Održana prezentacija Registra taksi i naknada u FBiH

30.11.2016.

U Federalnom ministarstvu financija/finansija održana je prezentacija radne verzije Registra taksi i naknada u Federaciji BiH koji je izrađen u suradnji s predstavnicima USAID-a u sklopu projekta Reforma fiskalnog sektora (FAR).  

Nacrt registra parafiskalnih nameta sadrži pregled neporeznih prihoda u Federaciji BiH, kantonima i općinama i naknada koje se plaćaju za registraciju tvrtke i tijekom poslovanja, pregled naknada koje su obavezne za sve gospodarske subjekte, kao i naknada koje se plaćaju za korištenje određenih dobara. Cilj Registra je identificiranje i harmoniziranje parafiskalnih nameta na svim razinama vlasti i njihovo smanjivanje (vodne naknade, naknade za šume, takse turističkim zajednicama i druge takse i naknade) što je u skladu s Reformskom agendom Vlade FBiH, a što će u konačnici voditi poreznom rasterećenju gospodarstva.

Registar taksi i naknada u FBiH će također biti prezentiran i na narednoj sjednici Fiskalnog koordinacijskog tijela Federacije BiH, kojeg čine federalni ministar financija, kantonalni ministri financija i predstavnik Saveza općina i gradova u Federaciji BiH.

U skladu s Akcijskim planom FAR Projekta, nacrt Registra će u prosincu biti postavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija/finansija. Također će sadržavati i on-line obrazac putem kojeg će nadležne službe kantona i općina moći dopuniti Registar kako bi se mogao ažurirati i biti u potpunosti operativan do kraja I. kvartala 2017. godine.