28.11. 2008 Porezne prijave za 2008. godinu se moraju podnijeti nadležnim poreznim ispostavama

Zbog velikog broja upita građana da li trebaju podnositi porezne prijave za 2008. godinu, pozivajući se na skoru primjenu Zakona o porezu na dohodak, obavještavaju se porezni obveznici,  pravna lica i fizička lica-građani da su dužni na vrijeme  podnijeti porezne prijave za 2008.godinu  u skladu sa rokovima propisanim zakonima o porezima kantona.
Dakle, do 31. januara 2009.godine potrebno je podnijeti prijavu poreza po odbitku koja se podnosi na obrascu DP, obavijesnu prijavu na obrascu INFO-1, prijavu za razrez poreza na dobit fizičkog lica od privredne i profesionalne djelatnosti,  prijavu za razrez poreza na ukupan prihod fizičkog lica i izvještaj o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za fizička lica iprijavu za razrez poreza na potrošnju pića . U Tuzlanskom kantonu, potrebno je do 28. februara 2009. godine podnijeti  prijavu poreza na dohodak .
Prijavu poreza na dobit privrednog društva i porezni bilans, porezni obveznici su dužni podnijeti do 31. marta 2009.
Porezne prijave, kao i do sada, podnose se nadležnim poreznim ispostavama prema sjedištu, odnosno prebivalištu poreznog obveznika.
U svim slučajevima neblagovremenog podnošenja i/ili nepodnošenja porezne prijave na propisani način, Porezna uprava će u ime poreznog obveznika podnijeti poreznu prijavu, uz izricanje novčane kazne za učinjeni prekršaj.

Obrasci poreznih prijava mogu se besplatno dobiti u poreznim ispostavama Porezne uprave Federacije BiH, ili preuzeti sa internet stranice Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba.Popunjenu poreznu prijavu porezni obveznici mogu poslati i poštom preporučeno ili elektronskim putem na disketi ili na kompakt disku .
Porezna uprava FBiH podsjeća da su porezni obveznici koji podnose obavjesne prijave i porezne prijave po odbitku za preko 25 poreznih obveznika istu dužni dostaviti elektronskim putem na disketi ili na kompakt disku , kako je to regulisano Pravilnikom o postupku podnošenja poreznih prijava.
Napominjemo da će Porezna uprava FBiH u 2009.godini vršiti razrez poreza po navedenim prijavama i istovremeno vršiti obračun i naplatu poreza na dohodak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.